10 oz. Ribeye

Hand cut ribeye steak, crispy mash, seasonal vegetables, mushroom demi

Share